Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Levin gældende fra 1. oktober 2013, senest opdateret januar 2020. Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af Advokatfirmaet Levin. Opmærksomheden henledes på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger.

Advokatfirmaet Levin

Advokatfirmaet Levin er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr. 35 01 93 83. Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeren og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag fra en kunde undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vore egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Advokatfirmaet Levin er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Advokatfirmaet Levin er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye kunder samt kunder, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger efter de til enhver tid gældende regler. Kunder skal derfor ved oprettelse af en sag oplyse navn, adresse samt CVR-nr. eller CPR-nr. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab. Vi fremsender ved kundeforholdets start en meddelelse til kunden med en nærmere beskrivelse af de ønskede oplysninger.

Behandling af personoplysninger

Som led i Advokatfirmaet Levins rådgivning behandles personoplysninger om de enkelte kunder. Denne behandling er reguleret af persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Sagens afregning

Advokatfirmaet Levin afregner som udgangspunkt sagerne efter medgået tid, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved afregningen: opgavens størrelse og kompleksitet, om der har været tale om en hastesag, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi og omfanget af påkrævet specialviden.

Afhængig af sagens art og karakter afregnes månedsvis a conto og/eller ved en sags afslutning. Sagsudlæg og andre sagsrelaterede omkostninger beder vi som udgangspunkt om forudbetaling af, ligesom vi i visse sagstyper anmoder om indbetaling af depositum.

Alle forudbetalte beløb bliver indsat på klientkonto og behandles som klientmidler i henhold til klientkontovedtægten.

Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

Fortrolighed

Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Levin er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som meddeles Advokatfirmaet Levin af kunder, eller som modtages om kunder eller andre i forbindelse med arbejdet for kunder, behandles fortroligt. Idet Advokatfirmaet Levin til enhver tid søger at sikre sine kunder den bedste rådgivning og sagsbehandling, må det forventes, at sager drøftes mellem og behandles af flere af kontorets medarbejdere.

Fortrolighedspligten gælder med respekt af retsregler, hvorefter der påhviler Advokatfirmaet Levin oplysningspligt overfor offentlige myndigheder.

Klientmidler og indskydergarantiordningen

Advokatfirmaet Levin har klientbankkonti i Sparekassen Sjælland, og med mindre andet aftales eller oplyses, vil klientmidler blive indsat på en konto i dette pengeinstitut.

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

I det omfang en bank måtte opkræve negative renter af indestående på klientkonti, afholdes denne omkostning af klienten, og modregnes på kontoens indestående. Det samme gælder i tilfælde af, at der af banken måtte blive opkrævet gebyr for oprettelse af klientkontoen.

Lov om indskydergarantiordning gør, at indestående på klientkonti hos advokatfirmaer ikke er undtaget fra reglen om maksimal dækning af EUR 100.000.

Indskud foretaget i forbindelse med transaktioner vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som hovedsageligt har været anvendt ikke-erhvervsmæssigt eller bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er dækket af indskydergarantifonden med op til EUR 10.000.000 i indtil 12 måneder efter beløbets indsættelse. Alle andre beløb deponeret på klientkonti hos Advokatfirmaet Levin er i dag underlagt samme beløbsbegrænsning, som almindelige indeståender med maksimal dækning på EUR 100.000.

Advokatfirmaet Levin gør derfor udtrykkeligt opmærksom på, at loftet for dækning på EUR 100.000,- gælder pr. pengeinstitut. Såfremt en kunde således privat har penge indskudt i det samme pengeinstitut, som Advokatfirmaet Levin har placeret kundens midler i, opnår kunden maksimalt EUR 100.000 i erstatning for det samlede indestående på begge konto.

Advokatfirmaet Levin er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for tab, som kunderne lider ved konkurs eller anden insolvens hos det pengeinstitut, hvor kundens midler er placeret.

Ansvarsforsikring og garantiforsikring

Advokaterne hos Advokatfirmaet Levin er ansvarsforsikret hos TRYG Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Vi er registreret under CVR nr. 35 01 93 83. Ansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 3.000.000,00 pr. advokat pr. år. Herudover er hver advokat omfattet af en garantiforsikring på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år. Policenummer er 674-21.269.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Advokatfirmaet Levin er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver således alene om dansk ret. Vores rådgivning er altid målrettet til den konkrete opgave og bør ikke anvendes til andre formål.

Vi er ansvarlige for vores rådgivning over for vores kunder efter dansk rets almindelige regler. Vores ansvar pr. opgave er dog begrænset til kr. 2,5 mio. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

Klage

Advokatfirmaet Levin er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover finder Advokatsamfundets advokatetiske regler anvendelse. Disse kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokater kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Klager kan indgives til: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Læs mere på advokatnævnets hjemmeside: www.advokatnævnet.dk.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en kunde og Advokatfirmaet Levin skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.